ما با این مثل به شما یاد خواهیم داد که چگونه برنامه ‌ای برای خانه هوشمند خود بنویسید که پرده‌ها به طور کاملا خود کار در هنگامه غروبِ آفتاب بسته و هنگام طلوع باز شوند

https://community.zipato.com/public/attachments/285bf8f9e4fb1f0a45f7dc1a1dd2744f.PNG

هدف برنامه

هدف این برنامه کنترل خودکار پرده‌های خانهٔ هوشمند است


-پرده‌ها هنگام طلوع باز و هنگام غروب بسته میشوند


دیوایس‌های لازم برای این برنامه


کنترلر مرکزی خانه هوشمند

سنسور تشخیص شدّت نور

ماژول کنترل پرده - برای کنترل پردهٔ خانه هوشمندنکته ۱: قبل از نوشتن برنامه یادتان باشد که دیوایس‌ها را به شبکه خانه هوشمند اضافه کنیدنکته ۲: برای نوشتن این برنامه باید میزان نور در خانه شما هنگام غروب و طلوع آفتاب اندازه گیری شود ولی‌ در این مثال میزان نور در هنگام تلو و غروب ۲۰ درصد در نظر گرفته شده استنکته ۳: به طور پیش فرض مقدار باز بودن پرده‌ها هنگام غروب ۰ درصد و هنگام تلو ۱۰۰ درصد است ولی‌ شما میتوانید پرده‌ها را به هر میزان دلخواهتان باز کنید

برنامه به ترتیب زیر عمل می‌‌کند۱- بلوک WHEN کل برنامه را در بر می‌گیرد۲-اولین بلوک IF بررسی می‌کند این شرط را  که هم شدّت نور از ۲۰ بیشتر باشد و هم پرده کاملا باز نباشد۳-این بلوک ACTION وقتی‌ فعال میشود که شرط در بلوک IF قبل برقرار باشد که درین صورت پردهرا کاملا باز می‌کند۴-دومین بلوک IF بررسی می‌کند این شرط را  که هم شدّت نور از ۲۰ کمتر باشد و هم پرده کاملا بسته نباشد۵-دومین بلوک ACTION وقتی‌ فعال میشود که شرط در بلوک IF قبل برقرار باشد که درین صورت پردهرا کاملا می‌‌بندد۶- فراموش نکنید که در پایان برنامه خانه هوشمند را ذخیره کنید و آن‌ را Synchronize کنید