نوع پروژه : مسکونی 8 واحدی  /   محل پروژه : اقدسیه، تهران   

محصولات: C313N / E12 / SP-R50 /Mobile App

اقدسیه