نوع پروژه : برج دو قلوی 196 واحدی میکا  /   محل پروژه : سازمان آب، تهران   

محصولات: R20A / C313N / R52P / VP-R48G / Mobile Application 

نوع پروژه : برج دو قلوی 196 واحدی میکا  /   محل پروژه : سازمان آب، تهران   

محصولات: R20A / C313N / R52P / VP-R48G / Mobile Application 

بیشتر

برج دو قلوی میکا