زیپاتو برای شما ساختاری بسیار ساده و راحت برای ایجاد سناریو ها و rule های جدید بر فراهم کرده است

بلوک های کنترلWHEN : همیشه ابتدای هر rule میاید و اگر شرط ذکر شده در این بلوک برقرار باشد عملیات مورد نظر انجام میشودIF: معمولا داخل بلوک when قرار می‌گیرد اگر شرط ذکر شده در آن‌ برقرار باشد عملیاتیِ خسته شده در بلوک انجام میشود ولی‌ اگر شرط برقرار نباشد کاری هیچ کاری انجام نمیشودIF-ELSE : دقیقا مثل بلوک if عمل می‌کند با این تفاوت که اگر شرط ذکر شده برقرار نباشد هم عملیات خاصی‌ که از قبل برای آن‌ تعریف شده را انجام میدهد.REPEAT : داخل بلوک WHEN قرار می‌گیرد و عملیاتی که در آن‌ نوشته شده است را به تعداد باری که بخواهیم(عددی ثابت) انجام میدهدنکته : در قسمت خالیه بالای بلوک های کنترل(شرط بلوک) تنها بلوک هایی ک به شکل ۶ ضلعی هستند قرار میگیرند (مانند : بلوک های سنسور‌ عملگر ها یا متغیرها)بلوک های operator (عملگر)


opererator های اصلی‌ + , * , / , = , != , < , <= , > , >= , and , or , between و not هستند.

بلوک های Variable (متغیر)NOW: به عنوانه متغیر در بلوک های TIME و Date استفاده میشودDATE/TIME : ب عنوانه متغیر در بقیه بلوک های Variable یا Operator استفاده و برای وقتی‌ که می‌خواهید rule یا سناریوی بسازید که در آن‌ زمان یا تاریکه مشخصی‌ استفاده میشود استفاده میشودDATE OF / TIME OF : دقیقا مثل بلوک های  DATE و TIME عمل می‌کند با این تفاوت که در بکوک TIME /DATE زمان یا تاریخ را مشخص کنید ولی‌ در خود بلوک های DATE OF/TIME OF باید بلوک دیگری قرار دهید
VARIABLE/SET VARIABLE : برای تعیین متغیرها در بلوک های کنترل بکار میرودINCREMENT/DECREMENT : برای افزیش/کهش متغیرها در بلوخی کنترل بکار میرود

بلوک‌های sensor

SCHEDULER (زمان بند) : باعث میشود که rule یا قسمتی‌ از آن‌ در زمان مشخصی‌(  ساعت معینی از روز و در روز های معینی از هفته) یا تا زمان شما تعیین کرده‌اید عمل کند

SENSOR :

METER :  


بلوک‌های action (اقدام)

بلوک‌های action کاری را ک از قبل برایش تعریف شده را انجام میدهد مانند خموش/رشنکردن کلید ، تنظیم شدّت نور (به مقدار مشخصی‌ که تنظیم کرده‌اید) و ...ACTION: با این بلوک شما میتوانید وسایلی‌ که actuator هستند را با کم یا زیاد کردن ویا تعیین کردن مقدار آنها کنترل کنید

SET : این بلوک مقدار مشخصه‌ دلخواهتان در دیوایس(وسیله) را به آن‌ مقداری که تعیین کرده‌اید تغییر میدهد مثلا میتوانید با انتخاب دیمر ؛ شدّت نور آن‌ را به مقداری که تعیین کرده‌اید تغییر دهید
 (این بلوک دیوایس‌های actuator را قبول نمیکند)

SEND MASSAGE : خانه هوشمند با تشخیص این بلوک در rule به شما پیام میفرستد. این پیام‌ها میتواند به شکل E-mail ، تماس تلفنی ، پیامک یا Push Message باشد

WAIT : این بلوک در اجرای بلوک بد از خود تاخیر ایجاد می‌کند
(مثلا اگر در این بلوک ۶۰ ثانیه را انتخاب کرده باشید ۶۰ ثانیه تا اجرای بلوک بعد فاصله وجود دارد)

HTTP REQUEST :

SOCKET REQUEST :

ادامه بزودی...