سنسور تشخیص حرکت بی سیم بر پایه پرتوکول Z-Wave

سنسورهای تشخیص حرکت 3 محصول وجود دارد