در این قسمت با کنترل کننده مرکزی خانه هوشمند آشنا خواهید شد. این وسیله مغز خانه هوشمند شما می باشد و برای کنترل وسایل خانه هوشمند الزامی است.

کنترل کننده های مرکزی 6 محصول وجود دارد