در این قسمت با ماژول های IR آشنا خواهید شد

ماژول های IR 2 محصول وجود دارد