سنسور درب و پنجره بر پایه پرتوکول Z-Wave

سنسورهای درب و پنجره 5 محصول وجود دارد